ต้นเฟิร์นที่จัดจำหน่าย

เฟิร์นสไบนางราคาตั้งแต่ 500 – 3500 บาท ยาว 2 เมตร ขนาดพุ่มกว้าง  1 เมตร

เฟิร์นใบมะขามอินโด 3000 บาท ยาว 90 ซม.

ฟิร์นอัษฎางค์พุ่มกว้าง 80 ซม.ยาว 90 ซม.

ชายผ้าสีดาสายม่าน

ข้าหลวงคอบบร้า

ใบมะขามเมอเมด

ช่วงเวลารดน้ำ 6:00-8:00 น.

« 1 ของ 4 »

กระถางเฟิร์น